Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

✯ KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

✯ KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

✯ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

✯ PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

✯ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không