Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN DO KHÔNG KHAI NGỘ, HIỆN NAY NGƯỜI BẤT HIẾU

NGUYÊN NHÂN DO KHÔNG KHAI NGỘ, HIỆN NAY NGƯỜI BẤT HIẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không