Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

Số bài: 19
ĐỜI NÀY TÔI PHẢI VÃNG SANH, NGƯỜI NÀY THẬT SỰ GIÁC NGỘ

ĐỜI NÀY TÔI PHẢI VÃNG SANH, NGƯỜI NÀY THẬT SỰ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

Số bài: 38
NẾU QUÝ VỊ KHÔNG TIN MÌNH, THÌ TIN PHẬT CŨNG VÔ ÍCH

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG TIN MÌNH, THÌ TIN PHẬT CŨNG VÔ ÍCH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

Số bài: 42