Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

SAU KHI NGỘ, TÂM SẼ THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CUNG KÍNH HẾT THẢY

SAU KHI NGỘ, TÂM SẼ THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CUNG KÍNH HẾT THẢY

SAU KHI NGỘ, TÂM SẼ THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CUNG KÍNH HẾT THẢY

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

Số bài: 41