Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

SAU KHI NGỘ, TÂM SẼ THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CUNG KÍNH HẾT THẢY

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN MỚI CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN MỚI CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẮC ĐỊNH LÀ CẢNH GIỚI GÌ? TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN

ĐẮC ĐỊNH LÀ CẢNH GIỚI GÌ? TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÌNH ĐẲNG LÀ PHÁP BẢO, CHÁNH GIÁC LÀ PHẬT BẢO

BÌNH ĐẲNG LÀ PHÁP BẢO, CHÁNH GIÁC LÀ PHẬT BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC CÓ BỐN MƯƠI MỐT QUẢ VỊ

CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC CÓ BỐN MƯƠI MỐT QUẢ VỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TUY ĐÃ GIÁC NHƯNG CHƯA THỂ COI LÀ CHÁNH GIÁC ĐƯỢC

TUY ĐÃ GIÁC NHƯNG CHƯA THỂ COI LÀ CHÁNH GIÁC ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không