Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

THẬT SỰ Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÓ LÀ TIN PHẬT