Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

THẬT SỰ Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÓ LÀ TIN PHẬT

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

CHÍNH LÀ THÀNH THẬT, NGHE LỜI, THẬT LÀM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không