Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

THẬT SỰ Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÓ LÀ TIN PHẬT

TÔI TIN LỜI THẦY NÓI, Y GIÁO PHỤNG HÀNH

TÔI TIN LỜI THẦY NÓI, Y GIÁO PHỤNG HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU TA Y GIÁO PHỤNG HÀNH, THÌ PHẬT BỒ TÁT SẼ ĐẾN NGAY

NẾU TA Y GIÁO PHỤNG HÀNH, THÌ PHẬT BỒ TÁT SẼ ĐẾN NGAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Y GIÁO PHỤNG HÀNH MỚI CÓ THỂ CHỨNG QUẢ

Y GIÁO PHỤNG HÀNH MỚI CÓ THỂ CHỨNG QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không