Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN, TIÊU CHUẨN LÀ THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỆ TỬ QUY, THẬP THIỆN NGHIỆP CÓ THỂ KHÔNG HỌC Ư?

ĐỆ TỬ QUY, THẬP THIỆN NGHIỆP CÓ THỂ KHÔNG HỌC Ư?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẠ PHẨM THẬP THIỆN, HƠN MỘT NỬA LÀ Ở CÕI A TU LA

HẠ PHẨM THẬP THIỆN, HƠN MỘT NỬA LÀ Ở CÕI A TU LA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không