Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ LẦN THỨ NĂM - TẬP MƯỜI BA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ

LẦN THỨ NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

TẬP MƯỜI BA
 

Kính chào chư vị Pháp Sư, Quý Vị đồng học, mời an tọa.

Mời mọi người cùng tôi Quy Y Tam Bảo:

A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, Quy Y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, Quy Y Đạt Ma, ly dục trung tôn, Quy Y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Ba lần.

Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang một trăm năm mươi mốt, đếm ngược đến hàng thứ hai.

Tại vì sao?

Như sách Di Đà Sớ Sao viết: Nay chỉ nhất tâm trì anh, liền được bất thoái. Đây chính là con đường thẳng tắp để chính tâm phàm phu cứu cánh thành Phật.

Nếu thật tin được như thế, thì đâu cần phải qua lần lượt Tam Thừa, trải qua nhiều kiếp?

Không vượt một niệm, liền chứng Bồ Đề, chẳng phải là đại sự hay sao?

Ở trong sách Di Đà Sớ Sao, Đại Sư Liên Trì nói: Nay chỉ nhất tâm trì danh, liền được bất thoái, chỉ cần nhất tâm trì danh, thì Quý Vị liền được bất thoái chuyển, hàm nghĩa của bất thoái chuyển ở đây rất là sâu.

Ý nghĩa thế nào?

Chính là Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, chỉ có A Duy Việt Trí Bồ Tát mới không thoái chuyển, mà Vãng Sanh chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Kinh Vãng Sanh của Tịnh Tông, Kinh Vãng Sanh ở đây chính là chỉ cho Tịnh Độ Năm Kinh Một Luận, những Bộ Kinh Luận đó đều là dạy người Vãng Sanh đến Thế Giới Cực Lạc, đều nói viên chứng tam bất thoái, đây là pháp khó tin.

Về ba loại bất thoái, vị bất thoái là chứng đắc của Tiểu Thừa, còn Bồ Tát Đại Thừa chứng được hạnh bất thoái, đến Pháp Thân Bồ Tát mới chứng được niệm bất thoái.

Viên Giáo Sơ Trụ trở lên mới chứng được niệm bất thoái, tức ba loại bất thoái, nhưng vẫn chưa được viên mãn, không thể nói là viên mãn.

Chứng đắc tam bất thoái viên mãn là hạng người nào?

Là từ Thất Địa trở lên, Quý Vị thấy vị thứ này rất cao, đó là A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Trong bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật nói, hễ là người Vãng Sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát, viên chứng tam bất thoái.

Ngài cũng không có nói Cõi Phàm Thánh Đồng Cư là ngoại lệ, không nói, không nói lời này, hay nói cách khác: Sanh đến Phàm Thánh Đồng Cư Độ Hạ Hạ Phẩm Vãng Sanh, cũng thành A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Làm sao nói cho thông việc này?

Chúng ta đã học Phật nhiều năm như vậy, nên cuối cùng đã làm sáng tỏ, làm rõ ràng rồi: Là do bổn nguyện của bốn mươi tám nguyện A Di Đà Phật gia trì cho họ, cho nên trí huệ, thần thông của họ bằng với Thất Địa Bồ Tát, không có sai khác so với Thất Địa Bồ Tát, đó không phải là năng lực của chính họ, mà do A Di Đà Phật cho họ thêm, bốn mươi tám nguyện cho họ thêm.

Nếu đến khi Quý Vị chứng được, Quý Vị ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc bao giờ thì chứng được?

Trong Kinh thường nói: Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó là Quý Vị thật chứng được rồi. Hiện nay chưa có, cũng chính là bốn độ ba bậc chín phẩm của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, Quý Vị vẫn chưa có khả năng thăng cấp thật sự đạt đến Thật Báo Độ, đến khi chính vị quý thật sự chứng được Thật Báo Độ, thì không cần A Di Đà Phật gia trì nữa.

Khi chưa chứng được Cõi Thật Báo, thì đều là A Di Đà Phật gia trì, Khiến trí huệ, thần thông, năng lực, hưởng thụ của Quý Vị giống với Cõi Thật Báo, điều này là sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đạt được.

Như đầu thai trong Lục Đạo luân hồi, mà Quý Vị đầu thai đến Nhà Vua chúa, thì một khi sanh ra liền hưởng thụ giàu sang của Vua chúa. Cho nên chúng ta sanh đến Thế Giới Cực Lạc, là hưởng thụ thần thông, đức tướng của A Di Đà Phật.

Điểm này cần phải làm sáng tỏ, phải nhận thức rõ ràng, thì chúng ta đối với Thế Giới Cực Lạc, sự Vãng Sanh vô cùng thù thắng trang nghiêm đã nói trong Kinh sẽ không hoài nghi, là do Phật lực gia trì. Đó là giảng về chỉ nhất tâm trì danh, liền được bất thoái. Đây chính là con đường thẳng tắp để chính tâm phàm phu cứu cánh thành Phật.

Nơi đó là thành Phật cứu cánh nhất, tại sao vậy?

Bởi A Duy Việt Trí Bồ Tát mới đạt tới cứu cánh. Nếu không nói hai chữ cứu cánh này, chỉ nói thành Phật, thì Viên Giáo Sơ Trụ là thành Phật rồi, thêm vào hai chữ cứu cánh này, thì khẳng định là Thất Địa trở lên, viên chứng tam bất thoái. Chính tâm phàm phu cứu cánh thành Phật, đây là chúng ta nói về nhân. Còn duyên, thì A Di Đà Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta.

Quý Vị có nguyện, có tâm như vậy, thì Phật mới có thể giúp đỡ Quý Vị, tiếp dẫn Quý Vị đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, càng đơn giản hơn nhiều so với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, không có lòng vòng, mà gọn gàng dứt khoát để giúp đỡ Quý Vị, thành tựu cho Quý Vị.

Thành tựu là viên mãn, không phải theo tính giai đoạn, tính giai đoạn là có A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, giống như có rất nhiều trạm ở giữa đường, ở đây không có, mà thẳng tắp đến mục đích, rốt ráo thành Phật.

Đây chính là con đường thẳng tắp để chính tâm phàm phu cứu cánh thành Phật, là đi con đường này để thành Phật. Then chốt nhất của con đường này là một câu nói, chính là nhược năng đế tín. Nếu thật tin được, là câu nói đó.

Cho nên, gọi là pháp khó tin. Đế tín là thật tin, một tơ hào hoài nghi cũng không có. Quý Vị thật tin thì sẽ thật làm. Thật tin, thì thật nguyện Vãng Sanh, thật Niệm Phật.

Thật Niệm Phật là thế nào?

Là buông xuống tất cả duyên, suốt cả ngày trong tâm xác xác thật thật chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, điều gì khác cũng đều buông xuống, ngay cả Kinh Giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong bốn mươi chín năm cũng đều buông xuống.

Tại sao vậy?

Vì Quý Vị sẽ từ câu A Di Đà Phật này mà đắc Niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội chính là nhất tâm bất loạn, từ sự nhất tâm đến lý nhất tâm. Đạt được lý nhất tâm bất loạn, sau khi đạt lý nhất tâm sẽ giảng được giống chúng tôi, đó là đã kiến tánh, kiến tánh thật sự thành Phật rồi.

Được lý nhất tâm bất loạn, thì Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc không phải là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, cũng không phải Phương Tiện Hữu Dư Độ. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì sanh đến Cõi Phương Tiện Hữu Dư, niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì đến Cõi Thật Báo.

Thật niệm được hay không?

Có thể niệm được.

Chúng ta rất rõ ràng đạo lý này, tại sao vậy?

Bởi họ đã buông xuống toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước, đạo lý ở chỗ đó. Nghĩ lại chúng ta, chúng ta chưa buông xuống, còn họ thật buông xuống rồi. Buông xuống thì kiến tánh, kiến tánh thì viên mãn. Viên mãn trí huệ, viên mãn đức hạnh, viên mãn tướng hảo, được đại viên mãn.

Viên mãn thì còn có chỗ nào chướng ngại nữa?

Không chỉ đối với tất cả Kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong bốn mươi chín năm, Quý Vị không có chướng ngại, mà đối với vô lượng vô biên Kinh Luận của tất cả Chư Phật Mười Phương đã giảng, Quý Vị cũng không có một chút chướng ngại.

Tại sao vậy?

Bởi đều từ tự tánh lưu xuất ra, mà Quý Vị kiến tánh rồi. Trong Phật Pháp không dạy Quý Vị gì khác, là dạy Quý Vị đem vọng xả sạch sẽ, thì trở về tự tánh, trở về tự tánh thì Quý Vị chứng được Phật Quả cứu cánh, rốt ráo thành Phật.

Nếu thật tin được như thế, thì đâu cần phải qua lần lượt Tam Thừa, trải qua nhiều kiếp?

Then chốt là ở chữ tín, thật tin! Thật, phải giảng chân thật, cần phải giảng thật.

Nếu Quý Vị thật tin, thì không phải trải qua ba thừa, là: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, đi lên từng bước từng bước, không cần như vậy, không cần trải qua giai đoạn. Như đoạn phiền não, Quý Vị trước tiên đoạn kiến tư phiền não thì chứng quả A La Hán, rồi đoạn trần sa phiền não để chứng quả Bồ Tát, sau cùng phá vô minh phiền não thì thành Phật, đi lên từng giai đoạn như vậy.

Ở đây không như vậy, là một bước lên Trời, không có con đường ở giữa. Mấu chốt là đế tín, đế tín chính là thật tin. Thì nhất định không đi đường vòng, tôi thực hành là một câu A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra thì đều buông xuống toàn bộ, vậy thì Quý Vị một đời thành Phật rồi, không phải trải qua Tam Thừa, không cần trải qua nhiều kiếp. Bởi vì nếu Quý Vị đi đường A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, thì thời gian con đường đó rất dài.

Quý Vị dùng thời gian rất lâu mới chứng được quả A La Hán. Quý Vị xem, thời gian của Quý Vị chứng được Sơ Quả, sau Sơ Quả thì qua lại Cõi Trời, cõi người bảy lần, thời gian ở nhân gian ngắn, thời gian ở trên Trời dài, bảy lần qua lại mới chứng được A La Hán.

A La Hán không đến thế gian nữa, Ngài ở trong Tứ Thánh Pháp Giới tu hành, từ A La Hán đến Bích Chi Phật, phải đem tập khí của kiến tư phiền não đoạn hết, điều này cần thời gian rất dài, rồi đoạn trần sa phiền não, tiếp tục đoạn tập khí trần sa, lại phá vô thủy vô minh, thời gian là tính bằng kiếp, chứ không phải tính bằng số năm.

Trải qua nhiều kiếp, như ba A tăng kỳ kiếp, không cần vậy, chỉ một đời thì Quý Vị thành công, thành tựu rồi.

Giáo lý Đại Thừa thông thừa nói: Bồ Tát tu hành, A tăng kỳ kiếp đầu tiên trải qua bốn mươi vị thứ, gồm Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, là một A tăng kỳ kiếp, A tăng kỳ kiếp thứ hai, từ sơ địa đến Thất Địa, A tăng kỳ kiếp thứ ba, gồm Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, thời gian dài như vậy, trải qua nhiều thứ bậc như thế. Còn Pháp Môn Tịnh Độ thì không cần, Pháp Môn Tịnh Độ chỉ một câu Phật Hiệu.

Trải qua Tam Thừa thật sự là trải qua rất nhiều kiếp, không chỉ là ba đại A tăng kỳ kiếp, ba đại A tăng kỳ kiếp là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu từ phàm phu tu đến Viên Giáo Sơ Trụ hoặc là Biệt Giáo Sơ Địa, phải cần vô lượng kiếp.

Viên Giáo Sơ Trụ chính là Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật, chúng ta học qua ở Kinh Hoa Nghiêm, thì chưa đoạn tập khí vô thủy vô minh, thật đoạn vô minh rồi, thì thật sự không khởi tâm không động niệm, tập khí khởi tâm động niệm còn, nhưng nó không trở ngại.

Muốn đoạn hết tập khí ấy, cần phải thời gian bao lâu?

Cần phải ba A tăng kỳ kiếp để đoạn tập khí. Không có cách nào khác để đoạn hết tập khí này, ngoài dùng thời gian dài thôi, thì tự nhiên không còn nữa. Đoạn tập khí ở Thế Giới Cực Lạc cũng nhanh, đem thời gian dài rút ngắn lại rồi.

Vì thế, những Pháp Thân Bồ Tát ở Thế Giới Hoa Tạng, cùng với Ngài Văn Thù, Phổ Hiền đi đến Thế Giới Cực Lạc, để làm gì?

Để đem thời gian của việc đoạn tập khí này rút ngắn lại, là đạo lý như vậy.

Trong phẩm hai mươi sáu Lễ Cúng Nghe Pháp của Kinh này nói: Quán cõi ấy thù thắng, vi diệu khó nghĩ bàn, công đức rộng trang nghiêm, cõi Chư Phật khó bằng. Nên phát vô thượng tâm, nguyện mau thành Bồ Đề.

Vô lượng vô biên quý Đại Bồ Tát ở Mười Phương Thế Giới, đều thấy được công đức lợi ích vô cùng thù thắng của Thế Giới Cực Lạc, có thể nhanh chóng viên thành Phật đạo, cho nên Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc.

Ở trong phẩm bốn mươi hai Bồ Tát Vãng Sanh, lại đã nêu ra số lượng Bồ Tát bất thoái Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc từ các Cõi Phật phương khác như cõi nước Phật Viễn Chiếu v.v.., để làm chứng minh cho chúng ta:

Thế Giới Cực Lạc là con đường thông suốt rất nhanh của Pháp Thân Bồ Tát viên mãn thành Phật. Không vượt một niệm, liền chứng Bồ Đề. Một niệm đây chính là danh hiệu A Di Đà Phật.

Đốn chứng, không phải tiệm tu, lập tức liền chứng được.

Trong phẩm bốn mươi ba: Không phải là Tiểu Thừa của Kinh này nói nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nào, được nghe danh hiệu A Di Đà Phật, có thể sanh một niệm tâm ưa thích, Quy Y chiêm lễ, như thuyết tu hành, phải biết rằng người ấy được lợi ích lớn, được công đức như đã nói ở trên.

Đại lợi ích này chính là công đức vô lượng vô biên, vô số vô tận đã nói trong Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, Quý Vị đạt được toàn bộ rồi, nói đơn giản chính là Vô Thượng Bồ Đề, tức là nhập được cảnh giới của Phật.

Làm thế nào đạt được?

Như thuyết tu hành, chính là tín, nguyện, trì danh. Chấp trì danh hiệu, danh hiệu chính là bốn chữ A Di Đà Phật. Nam Mô không phải là danh hiệu, A Di Đà Phật mới là danh hiệu. Ý nghĩa của Nam Mô là Quy Y, quy mạng, lễ kính.

Cả đời Đại Sư Ấn Quang dạy người, Ngài dạy người niệm sáu chữ, tại sao vậy? 

Bởi xem xét đông đảo chúng sanh không có bao nhiêu người thật muốn Vãng Sanh, nên niệm sáu chữ hồng danh để kết Pháp Duyên với A Di Đà Phật. Người ta chưa có quyết tâm kiên định thật sự muốn sanh Tịnh Độ, nên thêm vào hai chữ Nam Mô, đó chính là Quy Y A Di Đà Phật, quy mạng A Di Đà Phật, cung kính A Di Đà Phật. Họ không quyết định đời này sẽ đi, nên thêm vào lời cung kính.

Quý Vị hiểu được Tổ Sư dạy người khác: Ngài là dụng tâm thế nào, thì Quý Vị rõ ràng rồi. Kiên định tín nguyện, không một chút hoài nghi, tôi quyết định đời này phải đi, vậy thì Quý Vị thật buông xuống được vạn duyên. Công phu Niệm Phật không đắc lực, mọi người lo lắng, nghĩ cách này, tìm phương pháp nọ, không tìm đúng được.

Quy kết đến tận gốc đều là Tín Nguyện xảy ra vấn đề. Nếu thật sự đầy đủ chân tín thiết nguyện, thì nhất định vạn người tu vạn người đi.

Pháp Môn này, Không vượt một niệm, thật là quá nhanh rồi!

Một niệm này không cách nào tưởng tượng được, một niệm giác thì phàm phu thành Phật, một niệm giác thì niệm niệm giác.

Tại sao vậy?

Bởi những niệm giác đó sinh ra sức mạnh, ảnh hưởng đến một niệm cuối cùng vẫn là giác. Một niệm giác, hai niệm giác, ba niệm giác, niệm niệm giác, thì đi làm Phật rồi. Một niệm chúng ta ngày nay là mê, niệm niệm đều là mê.

Không nên cho rằng tôi một niệm giác rồi, một niệm giác thì Quý Vị làm Phật rồi, Quý Vị có một niệm giác, nhưng niệm thứ hai không giác, thì căn bản là niệm trước của Quý Vị không giác.

Tự cho rằng là giác, nhưng không phải giác, nếu giác thì thành Phật rồi. Như Đại Sư Huệ Năng, đó là giác. Như Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cây Bồ Đề, đó là giác, thì không mê lại nữa.

Liền chứng Bồ Đề, chẳng phải là đại sự hay sao?

Còn có sự việc nào lớn hơn sự việc này nữa hay sao?

Không có đâu, đây là đại sự thật sự, là đi làm Phật.

Quý Vị xem vô lượng kiếp tạo ra sanh tử luân hồi, ngay trong đời này lại đi làm Phật, vĩnh viễn thoát khỏi Lục Đạo luân hồi, không phải là đại sự thì việc gì là đại sự chứ?

Phàm phu một đời thành Phật, xem Quý Vị có phước báo hay không, nếu tin tưởng thì đó là có phước báo, không tin tưởng thì đó là không có phước báo.

Có thể thấy Tịnh Tông chính là pháp trực chỉ đốn chứng. Phải ghi nhớ câu nói này, đây chính là chỗ mà Pháp Môn này vượt qua tất cả các Pháp Môn thông thường khác, Pháp Môn này thuộc về thẳng tắp, đốn chứng, không phải đường vòng, mà là đường thẳng, không phải là tiệm tu, rất nhanh thì có thể chứng được, có thể khiến cho phàm phu một đời chứng được quả vị cứu cánh, chỉ có một Pháp Môn này, đây là nói lời thật.

Dùng tâm Niệm Phật, để nhập Phật tri kiến. Trong tâm Quý Vị chỉ có A Di Đà Phật, thì tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, tri kiến của Quý Vị chính là Phật tri Phật kiến.

Quý Vị ở Thế Gian này vô sự rồi, buông xuống hết cả, người khác hỏi điều gì, đều đáp A Di Đà Phật, thì Quý Vị chính là nhập Phật tri kiến. Ai hỏi Quý Vị điều gì, đều đáp là một câu A Di Đà Phật, không có câu trả lời khác.

Trong Bộ Kinh này dạy chúng ta: Dùng tâm Niệm Phật, để nhập Phật tri kiến, Quý Vị thấy nhập Phật tri kiến là Hoa Nghiêm, là Pháp Hoa. Chúng ta dùng tâm Niệm Phật để nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, nhập cảnh giới Pháp Hoa, cảnh giới Pháp Hoa, Hoa Nghiêm chính là Thế Giới Cực Lạc. Sự hưng khởi của Tịnh Tông, chính là do đại sự nhân duyên này vậy.

Đại sự nhân duyên, trước tiên nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, tại sao vậy?

Bởi trong đại sự nhân duyên ấy lại sinh ra một đại sự, chính là Tịnh Tông, vì Tịnh Tông mới có thể rộng độ chúng sanh trong chín ngàn năm thời Mạt Pháp.

Càng về sau, nghiệp chướng càng nặng càng khốn khổ, nhưng thiện căn phước đức của họ không có phai mờ, Bộ Kinh này có thể đem thiện căn phước đức họ dẫn phát ra, khiến họ có thể tin, có thể nguyện, có thể Niệm Phật, thì được Vãng Sanh.

Đó là thế nào?

Là Chánh Pháp ở trong Mạt Pháp. Chỉ lưu lại pháp này, vì pháp này có thể giúp người thành Phật, còn phương pháp khác thì không được. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là đại sự, Tịnh Tông là đại sự trực tiếp ngay ở trong đại sự, là con đường nhanh chóng.

Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.

Cảm ơn mọi người.

A Di Đà Phật!

***