Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TRIỂN KHAI CÂU A DI ĐÀ PHẬT, CHÍNH LÀ BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

A DI ĐÀ PHẬT CÓ BỐN MƯƠI TÁM NGÀN TƯỚNG

A DI ĐÀ PHẬT CÓ BỐN MƯƠI TÁM NGÀN TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ GÌ? BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN!

TÂM CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ GÌ? BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DANH HIỆU NÀY CHÍNH LÀ BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN VIÊN MÃN

DANH HIỆU NÀY CHÍNH LÀ BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT CÓ THẾ GIỚI CỰC LẠC, THẬT CÓ A DI ĐÀ PHẬT

THẬT CÓ THẾ GIỚI CỰC LẠC, THẬT CÓ A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH LÀ TRONG TÂM NGÀI CHỈ CÓ MỖI A DI ĐÀ PHẬT

CHÍNH LÀ TRONG TÂM NGÀI CHỈ CÓ MỖI A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A DI ĐÀ PHẬT CHÍNH LÀ VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG GIÁC

A DI ĐÀ PHẬT CHÍNH LÀ VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không