Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TRIỂN KHAI CÂU A DI ĐÀ PHẬT, CHÍNH LÀ BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

A DI ĐÀ PHẬT CÓ BỐN MƯƠI TÁM NGÀN TƯỚNG

A DI ĐÀ PHẬT CÓ BỐN MƯƠI TÁM NGÀN TƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không