Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TƯỚNG DO TÂM SANH, CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN, CÂU NÀY RẤT QUAN TRỌNG

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN, CÂU NÀY RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯỚNG DO TÂM SANH MÀ

TƯỚNG DO TÂM SANH MÀ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN TỨC LÀ THÂN Ở CỰC LẠC

CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN TỨC LÀ THÂN Ở CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ

TÂM CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CHUYỂN, VẬN MỆNH CŨNG CHUYỂN THEO

TÂM CHUYỂN, VẬN MỆNH CŨNG CHUYỂN THEO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức